Regulamin Festiwalu Szkoleń ATNEO (maj-czerwiec 2024)

Regulamin Festiwalu Szkoleń ATNEO (maj-czerwiec 2024)
Regulamin Festiwalu Szkoleń ATNEO (maj-czerwiec 2024)2024-05-13T15:07:46+02:00

REGULAMIN UDZIAŁU W CYKLU SZKOLEŃ Z ZAKRESU CŁA, PODATKÓW, PRAWA I HANDLU MIĘDZYNARODOWEGO PT. “FESTIWAL SZKOLEŃ ATNEO”

 1. Organizatorem szkoleń jest ATNEO Doradztwo Cło Podatki Prawo sp. z o.o. (dalej również jako: „Organizator”), z siedzibą przy ul. Śniadeckich 17, 00-654 Warszawa, zarejestrowana pod numerem KRS: 0000737061.
 2. Warunkiem zgłoszenia udziału w szkoleniu jest przesłanie przez zamawiającego uzupełnionego Formularza Zgłoszeniowego. Dla większych grup – proponujemy bezpośredni kontakt z Zespołem ATNEO pod adresem email szkolenia@atneo.pl lub pod numerem tel: 22 24 39 500 w  celu uproszczenia formalności zgłoszeniowych.
 3. Udział w danym szkoleniu jest potwierdzany poprzez wiadomość email Organizatora.
 4. Dokonanie uprzedniej zapłaty za udział w szkoleniu w ramach Festiwalu nie jest warunkiem potwierdzenia udziału (zapłata może nastąpić w terminie późniejszym, zgodnie z terminami wskazanymi na fakturze ATNEO).
 5. Płatności za udział w szkoleniach organizowanych przez ATNEO powinny być dokonywane na rachunek bankowy ATNEO Doradztwo Cło Podatki Prawo sp. z o. o. mBank S.A nr: 07 1140 2004 0000 3202 7776 7884, w oparciu o dane umieszczone na fakturze ATNEO. W tytule przelewu prosimy umieścić numer faktury ATNEO.
 6. Organizator wystawi fakturę VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami o podatku od towarów i usług i wyśle ją na wskazany w Formularzu Zgłoszeniowym adres email (co jest zgodą na doręczenie faktury elektronicznej lub pocztą tradycyjną na adres firmy Uczestnika).
 7. Co do zasady, faktury wystawione przez ATNEO są płatne w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania przez nabywcę usługi szkoleniowej, nie później jednak niż w terminie 30 dni od dnia ich wystawienia (wyjątki w tym zakresie mogą być indywidualnie ustalone ze zgłaszającym udział w Festiwalu).
 8. Wszystkie ceny podane w ofercie szkoleń ATNEO są cenami netto, do których należy doliczyć podatek VAT w wysokości 23%.
 9. Promocja “3 szkolenia + 1 gratis” oznacza, że przy zgłoszeniu co najmniej jednego uczestnika przez ten sam podmiot (jeden numer NIP) na co najmniej 3 szkolenia w ramach Festiwalu, które będą opłacone przez zgłaszający podmiot (Firmę) – zgłaszającemu będzie przysługiwać prawo do udziału jednej reprezentującej go (jako Firmę) osoby w jednym dodatkowym szkoleniu nieodpłatnie. Dodatkowe szkolenie może zostać dowolnie wybrane przez zgłaszającego (Firmę) i udział w takim szkoleniu z wykorzystaniem promocji “3+1” powinien być uprzednio zgłoszony przez Formularz Rejestracyjny lub przez informację mailową do Organizatora na co najmniej 2 dni przed danym szkoleniem, przez uczestnika reprezentującego Firmę zgłaszającą. Udział drugiej lub kolejnej osoby w takim szkoleniu reprezentującej daną Firmę następuje na zasadach ogólnych (20 zł netto/osoba).
 10. Dla pierwszych 5 Firm zgłaszających swój udział, na zasadzie odpłatności, w co najmniej 12 szkoleniach w ramach Festiwalu i których udział został potwierdzony przez Organizatora – będzie przysługiwać prawo do skorzystania z dodatkowej promocji w postaci 6 godzin konsultacji telefonicznych z ekspertami ATNEO w ciągu 12 miesięcy (tj. do dnia 15 czerwca 2025 roku), za jedynie 1 (jeden) PLN netto. Potwierdzenie prawa do skorzystania z tej promocji zostanie potwierdzone przez ATNEO w drodze informacji email. Ta promocja może być łączona z innymi rabatami. W celu skorzystania z tej promocji – zachęcamy do bezpośredniego kontaktu telefonicznego pod numerem telefonu: 602 541 606.
 11. Rezygnacja z udziału w szkoleniu, powodująca zwrot zapłaconej kwoty lub brak obowiązku zapłaty, może być dokonana najpóźniej na 2 dni robocze przed datą danego szkolenia. Rezygnacja w późniejszym terminie lub nieobecność na szkoleniu nie zwalnia od dokonania opłaty za udział w szkoleniu.
 12. Uczestnik zarejestrowany na dane szkolenie, w którym nie mógł uczestniczyć, może, w ramach zapłaconej kwoty, zarejestrować się na inne wydarzenie lub wydarzenia w ramach Festiwalu Szkoleń ATNEO, o ile pozwalają na to warunki techniczne (maksymalna liczba uczestników w wydarzeniu online). W takim przypadku prosimy o indywidualny kontakt na adres email: szkolenia@atneo.pl albo pod numerem telefonu: 22 24 39 500. Taka zmiana nie zwiększa limitów szkoleń, na których mogą uczestniczyć uczestnicy reprezentujący daną Firmę, zgłoszeni do udziału w Festiwalu.
 13. Brak uiszczenia opłaty i nieobecność na szkoleniu nie są jednoznaczne z rezygnacją i nie zwalniają z dokonania opłaty. Rezygnację należy złożyć pisemnie lub drogą mailową na adres: szkolenia@atneo.pl. Za datę rezygnacji przyjmuje się datę wpłynięcia pisma lub korespondencji mailowej do Organizatora szkolenia.
 14. W przypadku zaistnienia szczególnej sytuacji losowej istnieje możliwość zmiany zgłoszonego uczestnika. Może to nastąpić nie później niż na 2 dni przed terminem rozpoczęcia szkolenia.
 15. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania każdego szkolenia i odstąpienia od umowy (zwłaszcza z przyczyn od siebie niezależnych). W takim przypadku kwoty zapłaty za szkolenia zostaną niezwłocznie zwrócone, a Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe z powodu odwołania szkolenia.
 16. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu szkolenia w sytuacji, gdy wykładowca z przyczyn losowych nie będzie mógł przeprowadzić go w planowanym wcześniej terminie. Zgłoszeni Uczestnicy szkolenia zostaną o tym fakcie niezwłocznie zawiadomieni.
 17. Organizator szkolenia zastrzega sobie również prawo do zaproponowania zmiany terminu szkolenia i zobowiązuje się do poinformowania o tym fakcie najpóźniej na 5 dni przed zakładaną wcześniej datą rozpoczęcia szkolenia. W takiej sytuacji zamawiający będzie uprawniony do anulowania dokonanego zgłoszenia w terminie 2 kolejnych dni roboczych od uzyskania stosownej informacji od Organizatora.
 18. Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy potwierdzenia udziału w szkoleniu w odniesieniu do każdej osoby/firmy, której dotyczy dane zgłoszenie – czy to z uwagi na uwarunkowania organizacyjne, czy z jakichkolwiek innych przyczyn leżących po stronie Organizatora. W szczególności, odmowa udziału w szkoleniu może wynikać z prowadzenia przez firmę zgłaszającą Uczestnika lub przez Uczestnika działalności konkurencyjnej dla ATNEO albo wskutek podania adresu email z publicznych dostawców pocztowych, np. *.gmail.com; *.wp.pl; itp.
 19. Cena szkolenia obejmuje: w przypadku szkolenia online: udział w szkoleniu, kod dostępu i link do zajęć, materiały szkoleniowe w formie pdf (jeżeli zostały przewidziane w danym szkoleniu) przesyłane drogą mailową, imienne (elektroniczne) zaświadczenie o ukończeniu szkolenia przesyłane drogą mailową (zaświadczenie wystawiane wyłącznie na życzenie uczestnika).
 20. Najpóźniej na 3 dni robocze przed rozpoczęciem szkolenia, na podany w Formularzu Zgłoszeniowym adres mailowy Organizator prześle potwierdzenie realizacji szkolenia oraz stosowne informacje organizacyjne.
 21. W przypadku szkoleń prowadzonych w formule on-line Zaproszenia zawierające link do udziału w szkoleniu zostaną wysłane na wskazane w Formularzu zgłoszeniowym adresy mailowe Uczestników.
 22. Przekazywane lub wysyłane drogą mailową Uczestnikom szkolenia materiały szkoleniowe są chronione prawem autorskim. Ich kopiowanie, upowszechnianie i wykorzystywanie w celach komercyjnych jest zabronione.
 23. Co do zasady, wszelkie prawa własności intelektualnej związane ze szkoleniem (w szczególności w odniesieniu do materiałów szkoleniowych) stanowią własność ATNEO.
 24. Zamawiający oraz uczestnicy szkolenia nie są uprawnieni do utrwalania przebiegu szkolenia oraz kopiowania materiałów szkoleniowych bez zgody ATNEO.
 25. Odpowiedzialność ATNEO z tytułu roszczeń związanych ze świadczonymi usługami szkoleniowymi nie może przekroczyć wysokości wynagrodzenia ATNEO z tytułu świadczenia tych usług należnego od danego zamawiającego.
 26. Warunkiem skutecznego zawarcia umowy jest wyrażenie niezbędnej zgody na przetwarzanie danych osobowych, zawartej w formularzy zgłoszeniowym.
 27. Przesłanie Formularza Zgłoszeniowego jest równoznaczne z potwierdzeniem zapoznania się z postanowieniami niniejszego Regulaminu udziału w Szkoleniach organizowanych przez ATNEO oraz ze zgodą na jego postanowienia.
 28. Liczba uczestników, która może brać udział w danym szkoleniu, jest ograniczona z powodów technicznych. Organizator zastrzega prawo do ograniczenia liczby dodatkowych osób zgłaszających swój udział w szkoleniu z danej Firmy z powodów ograniczeń technicznych.
 29. Dane osobowe podawane przez zgłaszającego lub Uczestnika – są przetwarzane zgodnie z Polityką Prywatności ATNEO, dostępną pod następującym linkiem: POLITYKA PRYWATNOŚCI ATNEO.