Rozwiązania2020-08-26T10:36:55+02:00

Doradztwo Celne

Nasze doradztwo w zakresie ceł i regulacji związanych z obrotem towarowym z krajami spoza Unii Europejskiej ma charakter kompleksowy.

Nasi doświadczeni eksperci świadczą usługi doradcze m.in. w zakresie:

 • kontroli celnych oraz postępowań spornych w zakresie cła i obrotu towarowego na każdym etapie postępowania celnego i sądowego;
 • pozwoleń celnych, w tym m.in. pozwolenia Upoważnionego Przedsiębiorcy AEO, pozwoleń na stosowanie celnych procedur specjalnych (uszlachetnianie czynne, uszlachetnianie bierne), składy celne;
 • pozwoleń na stosowanie celnych procedur uproszczonych (zgłoszenie uproszczone, wpis do rejestru zgłaszającego, uproszczenia w tranzycie i in.);
 • klasyfikacji taryfowej dla ceł i podatków, w tym wsparcia w potwierdzaniu kodu taryfy celnej lub uzyskaniu Wiążacych Informacji Taryfowej (WIT) dla celów ceł oraz WIA – dla celów akcyzy;
 • pochodzenia towarów dla potrzeb importu produktów spoza Unii Europejskiej oraz eksportu produktów wytwarzanych w UE (świadectwa pochodzenia, deklaracje dostawców);
 • wartości celnej, w tym optymalizacje i minimalizacja ryzyk celnych;
 • przeglądów celnych i „due dilligence”;
 • optymalizacji w zakresie stosowanych procedur celnych;
 • ceł antydumpingowych i środków polityki handlowej (zakazy i ograniczenia przywozu lub wywozu towarów);
 • treści umów zawieranych z dostawcami lub odbiorcami towarów spoza Unii Europejskiej;
 • zagadnień pozostających na styku ceł, podatków i innych regulacji prawnych (zintegrowane doradztwo celno-podatkowe).

Doradztwo Podatkowe

Nasze doradztwo w zakresie prawa podatkowego obejmuje w szczególności problematykę VAT i akcyzy.

Nasze wsparcie obejmuje m.in.:

 • analizy transakcji importowych oraz eksportowych pod kątem bezpieczeństwa podatkowego oraz optymalizacji,
 • strukturyzowanie oraz prawno-podatkowe zabezpieczanie transakcji międzynarodowych – w tym modeli transakcji łańcuchowych i usług świadczonych transgranicznie;
 • tworzenie procedur podatkowych oraz modeli rozliczeniowych;
 • wsparcie Klientów w trakcie kontroli podatkowych i postępowań spornych.

Spory z organami celno-skarbowymi

Nasze wsparcie w zakresie kontroli celnych, podatkowych i kontroli celno-skarbowych jest realizowane przez doświadczonych Doradców podatkowych i prawników.

Wspieramy naszych Klientów na każdym etapie kontroli i postępowań spornych, w tym na etapie postępowań przed wojewódzkimi sądami administracyjnymi i Naczelnym Sądem Administracyjnym.

Dla naszych Klientów opracowujemy strategię obrony i na życzenie – reprezentujemy Klientów przed organami celno-skarbowymi oraz sądami.

Przygotowujemy odwołania, skargi, pisma procesowe oraz pomagamy Klientom w trakcie czynności kontrolnych.

Chętnie angażujemy się w sprawy nietypowe i szczególnie skomplikowane.

AEO i inne pozwolenia celne

Posiadamy wieloletnie doświadczenie we wspieraniu przedsiębiorstw z różnych branż w procesie przygotowania i uzyskania pozwoleń Upoważnionego Przedsiębiorcy AEO.

Stosujemy sprawdzoną i skuteczną metodologię, umożliwiającą weryfikację stopnia przygotowania przedsiębiorstwa do audytu celnego i procesu certyfikacji.

Pomagamy również uzyskać lub utrzymać inne pozwolenia celne, w tym na stosowanie celnych procedur specjalnych (uszlachetnianie czynny, uszlachetnianie bierne, procedura końcowego przeznaczenia, wolny obszar celny, odprawa czasowa), celnych procedur uproszczonych oraz prowadzenie składów celnych, magazynów czasowego  składowania lub prowadzenie miejsc uznanych.

W ramach procesów wsparcia – prowadzimy audyty celne, opracowujemy projekty procedur wewnętrznych, wniosków i kwestionariuszy samooceny oraz inne dokumenty niezbędne do uzyskania pozwoleń, którymi zainteresowani są nasi Klienci.

Klasyfikacja taryfowa, wartość celna i pochodzenie towarów

Posiadamy wieloletnie i szerokie doświadczenie we wszystkich sprawach związanych z klasyfikacją taryfową, wartością celną i określaniem pochodzenia towarów.

INTRASTAT

Nasi eksperci uczestniczyli w pracach związanych z przygotowaniem i wdrożeniem krajowych regulacji w zakresie zgłoszeń INTRASTAT. Dlatego też doradztwo ATNEO w tym zakresie obejmuje wszelkie aspekty związane z realizacją obowiązków przedsiębiorstwa w systemie INTRASTAT.

Doradztwo ekspertów ATNEO obejmować może m.in.:

 • ustalenie, czy przedsiębiorstwo Klienta podlega obowiązkom w systemie INTRASTAT, a jeżeli tak – w jakim zakresie;
 • weryfikację klasyfikacji towarowej (kod CN) stosowanej na potrzeby systemu INTRASTAT oraz powiązania tej klasyfikacji z obowiązkiem celnym i podatkowym;
 • pomoc w realizacji obowiązków statystycznych i reprezentację Klientów przed Dyrektorem Izby Adminstracji Skarbowej w Szczecinie
 • bieżące konsultacje z zakresu zagadnień związanych z obowiązkami wynikającymi z przepisów dotyczących systemu INTRASTAT

Ubezpieczenia społeczne, Spory z ZUS

Pomoc prawna w sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych realizowana przez naszych Radców Prawnych obejmuje:

 • wsparcie w zakresie rozwiązań dotyczących zatrudnienia w przedsiębiorstwie, prowadzące do zminimalizowania ryzyka wiążącego się z nieprawidłowościami w zakresie zgłaszania do ubezpieczeń społecznych, ustalania podstawy wymiaru składek oraz ustalania uprawnień do świadczeń z ubezpieczenia społecznego,
 • wsparcie na etapie kontroli ZUS, w tym sporządzanie zastrzeżeń do ustaleń protokołu kontroli oraz odwołań od niekorzystnych decyzji ZUS,
 • reprezentowanie Klientów przed sądami powszechnymi i Sądem Najwyższym w sprawach z odwołania od decyzji ZUS, obejmujące  kompleksową pomoc na wszystkich etapach postępowania sądowego, w tym wnoszenie pism procesowych, składanie wniosków dowodowych i udział w posiedzeniach sądowych

ATNEO
Celne Doradztwo Podatkowe

KONTAKT